Общи условия

Общи условия за покупко-продажба на стоки през уебсайт за електронна търговия www.nadyasknit.com

Моля, прочетете внимателно Общите Условия, преди да ползвате услугите на www.nadyasknit.com. Чрез достъпа до интернет страниците от интернет сайта на www.nadyasknit.com находящ се на адрес: www.nadyasknit.com Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите общи условия и правила за ползване на услугите, предоставяни на нея. В случай, че не сте съгласни с някое от условията, моля не ползвайте услугите, преустановете достъпа до сайта и потърсете друг начин за закупуване на предлаганите продукти и услуги.

Настоящите Oбщи условия уреждат договорите за покупко-продажба на стоки от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите и при спазване разпоредбите на Закона за електронната търговия, сключвани между Надежда Желязкова ЕИК 179532649, наричано по-долу за краткост «Доставчик», от една страна, а от друга - лицето, ползващо услугите на сайта чрез заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин www.nadyasknit.com, находящ се на интернет сайта www.nadyasknit.com, наречено по-долу за краткост «Потребител».

Предмет

Чл.1. Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин www.nadyasknit.com продукти и услуги.

Авторски права и ограничения, свързани с тях.

Чл.2. Дизайнът, идеите и изработката на всички продукти, които се намират на интернет сайта на “Артелие” и всички техни права са запазени. Продуктите се предоставят страницата само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.nadyasknit.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Уеб Сайта. 
Нарушителите на авторските права ще бъдат отнесени до властите и съдени според законите на Република България.

Оферти

Чл.3. Доставчикът публикува на адрес www.nadyasknit.com търговско предложение, съдържащо следната потребителска информация:

3.1. умалено изображение на всеки продукт; описание на основните характеристики за отпечатване, доставката или др. услуга, съгласно предоставената информация от автора, създателя или трето лице доставчик на услуги, свързани с производството и дейността на www.nadyasknit.com;

3.2. продажната цена, без включен ДДС, както и стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, и свързани с тяхната доставка;

3.3. информация за начините на плащане и доставка;

3.4. периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;

3.5. всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя, както и при изпълнение на договора за покупко-продажба на стоката.  

Обвързване и задължаване на страните

Чл.4. (1) Договорът с Доставчика за продажба от разстояние се сключва след валидно подадена заявка от страна на Потребителя, какти и извършено плащане.

(2) С акта на подаване на заявка за покупка на продукт или услуга Потребителят изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.  

(3) Едва след получаване на плащането, Доставчикът има задължение за достави поръчаните продукти и услуги.

Заявка

Чл.5. (1) За валидно подадена заявка, по смисъла на настоящите Общи условия, се счита онази заявка, която е потвърдена от Доставчика с изпращане на електронно съобщениe (e-mail) на електронния адрес, въведен от Потребителя в заявката.

(2) За да подаде валидна заявка, Потребителят трябва да попълни електронната форма на заявката, намираща се на Интернет сайта  – www.nadyasknit.com като предостави изискуемите и верни данни. В случай, че Потребител предостави неверни данни, подадената заявка се счита за невалидна и Доставчикът не дължи изпълнение по нея. Преди изпращането на изявлението за покупка на продукт или услуга с подаване на заявката и извършване на плащането по нея, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма на заявката.

(3) Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки с посещението си на страницата на електронния магазин. Подаването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: избор на продукт и услуга; въвеждане на адрес за доставка, извършване на плащане.

Цени

Чл.6. Всички цени са в български левове, без включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Разходите за доставката на стоката остават за сметка на Потребителя, като размерът им се определя в зависимост от избрания от Потребителя начин за доставка на стоката, посочен в електронната форма на заявката.

Начин на плащане

Чл.7. Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

1. наложен платеж, като в този случай следва Потребителят да заплати продукта и разходите за доставка в момента на получаване на стоката на куриерската фирма извършваща доставката;

Доставка

Чл.8. Заявената за покупка стока се доставя в подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в срок, посочен в офертата на интернет страницата на Доставчика за съответния вид доставка.

Предаване

Чл.9. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице- представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок при повторно посещение от Представител на Доставчика, последният се освобождава от задължението си да достави заявената стока и не носи отговорност за неизпълнение на заявката. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Рекламация

Чл. 10. Потребителят може да направи рекламация в срок от 48 часа от предаването. Рекламацията се извършва чрез електронно съобщение по електронната поща на Диставчика.

Права и задължения на доставчика

Чл.11. (1) Доставчикът има право:

- да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица;
- да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите са подали или подават заявка за покупка на стоки от електронния магазин, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при попълване на заявката и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни;

- да изпраща на Потребителя търговски съобщения за стоките и услугите, предлагани на Портала за което Потребителят дава предварителното си съгласие с приемане на настоящите Общи условия.

(2) Доставчикът се задължава:

- да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения; да предоставя на Потребителя всяка поискана от него информация, свързана с покупката и доставката на стоката.

- полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като Доставчикът не гарантира за нейната достоверност и пълнота в случаите, когато същата е предоставена от трети лица, включително от лицата, представляващи автори, създатели или производители на стоките;
- не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, когато това се дължи на настъпили или настъпващи обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и др., без изброяването да е изчерпателно;
- не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
- доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с качествата, посочени и заявени като такива от авторите, създатели и производители на стоките. Доставчикът също така не носи каквато и да било отговорност за качеството на заявените и доставени стоки, произтичащо от характеристиките и функциите на самите стоки, обусловени от авторите, създателите или производителите им;
- не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
- доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
- не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
- не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
- няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва електронния магазин, като не носи отговорност за вреди, претърпени от трети лица в резултат от действия на Потребители на електронния магазин, извършени посредством страницата.

Права и задължения на потребителя

Чл.12. (1) Потребителят има право на:
- достъп в режим онлайн до Доставчика и в частност до страницата на електронния магазин на адрес www.artelie.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
- достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни при попълване на заявката за покупка на стока от електронния магазин;

- има право да получи от Доставчика или от Представител на Доставчика информация, свързана с направената от него заявка, със стоката, предмет на заявката, и нейната доставка.

(2) Потребителят се задължава:

- да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция и други данни, изискуеми при попълване на електронната заявка за покупка на стока от електронния магазин;
- да плати цената на заявената от него стока в срока и по начина, определен в настоящите Общи условия и на страницата на електронния магазин в Интернет:
- да заплати разходите за доставка на заявената за покупка стока по начин и в срок, определени в настоящите Общи условия и на страницата на електронния магазин в Интернет;
- да получи стоката, като при предаването й прегледа същата внимателно. При установени видими недостатъци има право да я върне на Доставчика и да му бъде възстановена цената за нея или да поиска стоката да бъде заменена с нова в рамките на нов срок за доставка, който тече от датата на отправяне по имейл на тази претенция до Доставчика;
- да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

- да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяне на искания за замяна на заявени стоки по реда и условията на Закона за защита на потребителите, които са публикувани и на уебсайта за електронна търговиякато декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия.
- да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
- да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на електронния магазин;
- да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват електронния магазин;
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в електронния магазин и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

Спиране достъпа

Чл.13. При неизпълнение от страна на Потребителя на някое от задълженията му, описани в настоящите Общи условия, Доставчикът може да предприеме действия по отнемане достъпа му до страницата в Интернет на електронния магазин.

Отговорност

Чл.14. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Кореспонденция

Чл.15. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Промяна

Чл. 17. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

Приложимо право

Чл. 18. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.